• Katinka Schippers

Begroting sluitend, lasten inwoners niet omhoog

MAURIK Het college van burgemeester en wethouders van Buren heeft de meerjarenbegroting 2018 - 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Wethouder Henk de Ronde: ,,Onze begroting is sluitend, zonder lastenverhoging voor inwoners. Het gaat in onze gemeente op veel terreinen inmiddels merkbaar beter dan een paar jaar geleden: samenwerking met inwoners en dorpsverenigingen, qua woningbouw en in de economie. Dat stemt het college tevreden. Uiteraard kijken we ook naar wat nog beter kan. Daar gaat deze begroting over."

Het saldo van de nieuwe begroting laat een kleine plus zien. Dit is een ander beeld dan er bij de Kadernota bekend was. Toen was er de komende jaren een overschot dat varieerde tussen de 2 en bijna 5 ton. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de gemeentelijke uitgaven stijgen, met name door cao- en salarisontwikkelingen. Qua inkomsten vanuit het Rijk is er echter nog veel onduidelijk. Dat komt door de lange kabinetsformatie. Wethouder De Ronde: ,,De septembercirculaire bood dan ook weinig houvast over de Rijksuitkering. We stelden daarom de begroting voorzichtig op. Wij wachten nu de meicirculaire 2018 af. Door onze behoedzaamheid nu, verwachten we dat de meicirculaire financieel positief voor ons uitpakt."

Deze begroting is de laatste die dit college aan de gemeenteraad aanbiedt. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Betekent dat, dat er nu niets meer gebeurt? Integendeel! Een aantal voorbeelden van wat er begin 2018 nog speelt:

- In januari 2018 vraagt het college de raad om een besluit over de Burense visie op het kind. De visie geeft richting bij beleidskeuzen rondom onderwerpen als speeltuinen, sport en cultuur, leesstimulering, en kinderen die ondersteuning nodig hebben.

- We investeren in duurzame ontwikkeling. We willen een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving. In onze belangenafwegingen willen we meer rekening willen houden met toekomstige generaties. In 2018 willen we een duurzaamheidsvisie opstellen met daarop gebaseerd een uitvoeringsprogramma.

- De invoering van de Omgevingswet gaat onverminderd door. Op basis van de impactanalyse uit het vierde kwartaal van 2017 is bekend wat de gemeentelijke opgave is. Daarnaast trekken we in de regio zoveel mogelijk gezamenlijk op. Wij gaan met gemeente Neder-Betuwe samenwerken in voorbereiding voor de Omgevingswet.

- De stad Buren heeft veel te bieden voor haar inwoners, toeristen en passanten. Het college wil het toeristisch-recreatief potentieel beter benutten. We maken daarom een nieuwe visie op de stad Buren. Een voorbeeld van dit potentieel is het vieren van 625 jaar stadsrechten in 2020. In stad Buren zijn inwoners enthousiast en bereid om dit jubileum op passende wijze te vieren. Het jubileumjaar dient als kapstok voor diverse activiteiten. Hier willen we als gemeente een bijdrage aan leveren. Het is immers een mooie kans om het cultuurhistorische karakter te benutten voor toeristische doeleinden.

Ook dit jaar is de begroting voor iedereen digitaal te raadplegen via www.buren.nl/begroting. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 oktober (voorbereidend) en dinsdag 7 november (besluitvormend) over de begroting.