• Esther Coumans

Gemeenteraden Neder-Betuwe en Tiel spreken over samenwerking

TIEL Op 30 oktober hebben de gemeenteraden van Neder-Betuwe en Tiel met elkaar gesproken over gemeentelijke samenwerking. De bijeenkomst vond plaats in de raadszaal in Opheusden. Een zinvolle en vruchtbare ontmoeting die voor herhaling vatbaar is.

In het welkom en de introductie gaven de burgemeesters Kottelenberg en Beenakker het belang aan van samenwerking in het rivierengebied en in het bijzonder samenwerking tussen de beide gemeenten. Twee sprekers van provincie Gelderland benadrukten dat belang van die samenwerking.

RAPPORT Hierna gaf een onderzoeker van het Institute for Management Research van Radboud Universiteit Nijmegen een toelichting op het rapport 'Samen werken aan effectieve regionale samenwerking'. Dit rapport is opgesteld na een onderzoek in opdracht van het programma Sterk Bestuur van de Provincie Gelderland over samenwerking in het rivierenland op de terreinen van Wmo en Jeugdwet. De uitkomsten bieden aanknopingspunten om de samenwerking (verder) uit te breiden. Hoe dat kan? De raadsleden bogen zich erover in groepen en aan de hand van een aantal stellingen die in het rapport zijn opgenomen.

SAMENWERKING RADEN Een interessante vraag was of gemeenteraden zelf belang hebben bij samenwerking. Nu is het nog zo dat samenwerking tussen gemeenten vooral gericht is op uitvoering en dat met name wethouders en ambtenaren hieraan hun bijdrage leveren. Het antwoord luidde bevestigend. Uitgebreid is stil gestaan bij de wijze waarop en wanneer de raden meer kunnen samenwerken op bestaande en op nieuwe terreinen en wat de verwachtingen zijn als het gaat om efficiency en effectiviteit.

De belangrijkste meerwaarde van het gezamenlijke overleg bleek toch wel te zijn: elkaar ontmoeten. Het ontlokte menigeen de uitspraak "Dit moeten we vaker doen." Dat zal meer en meer vanzelf gaan als de raden elkaar meer en meer leren kennen en vertrouwen. Het zal leiden tot versterking van die graag geziene samenwerking.