Mestverwerker moet andere plaats zoeken

MAURIK Orgamebo BV is officieel een intensieve veehouderij met een mest- en fouragehandel als nevenactiviteit. In de praktijk is de laatste jaren geen sprake meer van intensieve veehouderij en heeft met name mestverwerking de boventoon gevoerd. Op het bedrijf in Kerk-Avezaath wordt wekelijks duizend ton mest verwerkt.

door Neeltje van Triest

Tijdens een ingelaste raadsvergadering stond de vraag centraal of de gemeente Buren medewerking wil verlenen om de mestactiviteiten, die momenteel tot tweemaal toe gedoogd zijn door de Provincie Gelderland, te legaliseren.

Arthur Warmer (PvdA) hield een gedegen pleidooi, waarin hij zijn afkeuring liet blijken over de komst van een mestverwerker.

Warmer: ,,In onze gemeente mogen we de vestiging van een bedrijf met een geur- en milieuoverlast in de categorie 5.1 sowieso niet toestaan. En dan spreek ik nog niet over de intensivering van het verkeer. Het voorstel is in strijd met het beleid. Als een burger een overtreding begaat krijgt deze direct met een boete of een bouwstop te maken. Maar de regels zijn toch voor iedereen? Het toestaan van de mestverwerker zou een verkeerd signaal geven en een mogelijke precedent scheppen voor een tweede mestverwerker. Soms moeten we als raad aan de noodrem trekken, onze partij gaat daar in aan hangen.''

Kees van de Bijl (PCG) uitte kritiek op het huidig VAB-beleid. Hierbij kunnen vrijkomende agrarische gebouwen voor andere doeleinden ingezet worden. Om zijn standpunt te ondersteunen, diende hij een voorstel in om de besluitvorming rond Orgamebo voorlopig aan te houden, samen met de omgeving het gesprek aan te gaan en op een later tijdstip een besluit te nemen. Dit voorstel kreeg het aan het einde van de vergadering niet de goedkeuring van de andere partijen.

Wethouder Henk de Ronde benadrukte dat het college wel aanknopingspunten binnen de VAB had gevonden om Orgamebo een kans te geven.

Joop de Jonge (PvdD) was duidelijk in zijn visie: ,,Het is een dossier dat stinkt. Er zit een luchtje aan de wijze waarop het college hiermee is omgegaan. En de tweede gedoogbeschikking is zelfs niet gepubliceerd. Het bedrijf is sinds 1 december 2017 illegaal aan het werk. En de opstallen voor de intensieve veeteelt zijn vijf jaar niet meer in gebruik en daarom is de toepassing in het kader van de VAB ook niet mogelijk.''

Alda van Zijl (D66) constateert dat de gemeente en de provincie kiezen voor de ondernemer en wijst op een rapport dat constateert dat veel mest niet uit de gemeente en zelfs niet uit de regio komt. Ditzelfde rapport adviseert om de onderneming naar een bedrijventerrein te verwijzen.

Alle partijen, op de PCG na, stemmen uiteindelijk niet in om medewerking te verlenen aan de legalisering van Orgamebo BV.