• Zienswijze Werkzaak als hamerstuk naar de raad

    Wim Timmermans

Onvrede over Werkzaak

TIEL De gemeenteraad van Tiel is van mening dat Tiel een plek in het Dagelijks Bestuur van Werkzaak moet krijgen. De Tielse belangen kunnen dan beter behartigd worden. Er moet meer aandacht aan Tielse werklozen worden besteed dan nu het geval is. Dat staat in de zienswijze die de gemeenteraad heeft gemaakt naar aanleiding van de begroting 2019 – 2020 van Werkzaak.

door Wim Timmermans

Werkzaak Rivierenland begeleidt langdurig werkloze werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Ook kunnen mensen er terecht voor een bijstandsuitkering. Werkzaak voert taken uit voor negen gemeenten uit Rivierenland, waaronder Tiel. In de gemeenteraad van Tiel werd de begroting van Werkzaak voor de komende jaren besproken. Het college had een zienswijze daarop opgesteld en aan de raad voorgelegd. Uit de discussie bleek de nodige onvrede met de gang van zaken bij Werkzaak.

DAGELIJKS BESTUUR WERKZAAK Tiel draagt veertig procent bij in de exploitatie van Werkzaak maar heeft geen zetel in het Dagelijks Bestuur, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering. Dat moet anders. Wethouder Ben Brink gaf echter aan hoe moeilijk dat wordt. „Het is een jaar geleden nog geprobeerd. Maar de gedachte was dat met Culemborg en Zaltbommel niet nog een grote gemeente als Tiel in de het DB kan. Dan voelen de kleine gemeenten zich achter gesteld. Er zijn verschillende belangen."

Er is ook stevige kritiek op de begeleiding van mensen naar werk. Daar gaat veel geld in om. Tiel betaalt meer dan de helft van de kosten, . Maar uit de cijfers blijkt dat Tielse werkzoekenden minder dan evenredig worden bediend. Ben Brink: „Tiel levert meer dan de helft van het benodigde budget. En we hebben maar veertig procent van de klanten." En Tiel heeft groot belang bij een hogere uitstroom van werklozen.

BEGROTING WERKZAAK MET FOUTJES Tot slot is er veel kritiek op de begroting. De gemeentelijke bijdragen zijn niet goed zichtbaar. Ook niet die van Tiel dus. Werkzaak heeft naast de begroting nog extra stukken moeten sturen. Er zaten foutjes in. Er is veel ambtelijk overleg nodig geweest.

De zienswijze wordt volgende week in de raad vast gesteld en gaat dan naar Werkzaak. Tiel wil overleg met Werkzaak om de onvrede weg te nemen.