• gemeente Buren

Samen sterk in gemeente Buren voor meer kwaliteit peuteropvang

MAURIK Wethouder Daan Russchen en vertegenwoordigers van de kinderopvangorganisaties SKLM, Kinderdagverblijf Buitenpret, Kinderopvang Rivierenland, Peuterspeelzaal Heisa Hop en Peuterspeelzaal de Blokkendoos hebben dinsdag 6 november afgesproken dat ze zich samen sterk gaan maken voor meer kwaliteit van de peuteropvang.

Dat deden ze symbolisch met het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Op datzelfde moment startten alle pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties aan een taaltoets voor 3F-niveau. De wethouder wenste hen hier veel succes bij.

Elk kind gelijke kans

De gemeente wil dat alle Burense kinderen gelijke kansen krijgen voor een goede toekomst. Daarom werkt de gemeente samen met haar partners in de kinderopvang en het onderwijs aan een aanbod voor peuters en kleuters. Dit aanbod bestaat onder andere uit voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat zijn speciale programmas voor peuters die bij hun ontwikkeling extra ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling of omdat er een grote kans is dat er een achterstand gaat ontstaan. Dat gebeurt natuurlijk spelenderwijs. Hiervoor moeten pedagogisch medewerkers aan bepaalde opleidingseisen voldoen. In dit geval gaat het om niveau 3F voor de vaardigheden spreken, gesprekken voeren, luisteren en lezen. De meeste pedagogisch medewerkers voldoen aan dit niveau. Medewerkers die de toets niet halen gaan een bijscholing volgen om alsnog aan deze taaleis te voldoen.

De gemeente faciliteert de kinderopvangorganisaties bij het organiseren van de taaltoets.

Koploper

Daarmee loopt de gemeente vooruit op de eis dat pedagogisch medewerkers die in de vroeg- en voorschoolse educatie (willen) werken taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen moeten beheersen. Deze eis geldt per 1 augustus 2017 voor pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie in (middel)grote gemeenten. Per 1 augustus 2019 gaat de eis in voor pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie in de overige gemeenten.