Samenwerkingsconvenant 'Regionaal Werkbedrijf Rivierenland' ondertekend

TIEL Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en onderwijs hebben donderdag 28 mei 2015 het samenwerkingsconvenant 'Regionaal Werkbedrijf Rivierenland' gesloten.

De samenwerkingspartners in het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland willen in de arbeidsmarktregio Rivierenland gezamenlijk invulling geven aan de landelijk gemaakte afspraken tussen werkgevers, werknemers en de overheid om extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking (de Participatiewet).

De partijen gaan samen bevorderen dat in Rivierenland zoveel mogelijk mensen naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij (=bevorderen inclusieve arbeidsmarkt). Ook dragen zij zorg voor een effectieve uitvoering van de Banenafspraak uit het Landelijk Sociaal Akkoord voor mensen met een arbeidsbeperking, door:

mensen uit de doelgroep te ondersteunen en te stimuleren, een uniforme en vraaggerichte dienstverlening aan werkgevers, het afstemmen van de van toepassing zijnde (lokale) regels op het gebied van re-integratie, het werken volgens een uniforme methode om de loonwaarde te bepalen, het realiseren van één regio breed toegepast systeem voor

registratie van vacatures en (competenties van) werkzoekenden.

De nieuwe organisatie Werkzaak Rivierenland is vanaf 1 januari 2016 samen met de werkgevers en UWV verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken die het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland maakt. De samenwerking in het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland is in deze regio vlot tot stand gekomen dankzij een goede samenwerking tussen

overheid, ondernemers en onderwijs in Rivierenland binnen het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (voorheen POA RAAK).

Het secretariaat van het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland, dat de bestuurlijke ondersteuning verzorgt voor de uitvoering van de Participatiewet en Banenafspraak in Rivierenland, is samengevoegd met het secretariaat van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt.

De samenwerkende partijen:

De gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel); vertegenwoordigd door het Portefeuilleberaad RWR.

Het UWV WERKbedrijf regio Rivierenland; vertegenwoordigd door de regiomanager.

De werkgevers, vertegenwoordigd door VNO-NCW Midden (regio Rivierenland) en MKB Nederland-Midden.

De werknemersorganisaties; vertegenwoordigd door CNV en FNV.

Het regionaal middelbaar beroepsonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Voortgezet Praktijk Onderwijs (PrO); vertegenwoordigd door ROC Rivor en het Lingecollege.