• Foto Jan Willem Keij

Sanering bouwlocatie Westluidense Poort Tiel

TIEL - Voordat de parkeergarage, het cultuurgebouw en de woningen in de Westluidense Poort in Tiel gebouwd kunnen worden, is het nodig de bodem te saneren. De saneringswerkzaamheden op het terrein van de voormalige gasfabriek starten in de week van 17 november en duren zes tot acht weken. Na de sanering is de grond geschikt voor het toekomstige gebruik.Op de bouwlocatie heeft vroeger een gasfabriek gestaan. Door de gasproductie is de bodem ernstig verontreinigd met onder andere teer, cyanide, zware metalen, naftaleen en olie. In de oude situatie en gebruik leverde deze verontreiniging geen risico op. Om het project Westluidense Poort te realiseren is het nodig het terrein te saneren. Op de plek van de parkeergarage wordt alle verontreiniging verwijderd, op de rest van het terrein wordt de grond afgegraven en aangevuld met schone grond. Teer, naftaleen en olie verdampen snel als men in de grond graaft en zij hebben een lage geurdrempel. Dit betekent dat de stoffen snel te ruiken zijn, ook al is de stof in een kleine hoeveelheid in de lucht aanwezig. Tijdens de werkzaamheden is mogelijk een teer- of olieachtige geur te ruiken. Dit vormt geen gevaar voor de gezondheid. Om de geuroverlast zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat er stoffen in schadelijke concentraties in de lucht terecht komen, zijn maatregelen getroffen. Zo wordt onder andere verontreinigde grond zo snel mogelijk afgevoerd. Ook werkt men, zo nodig, met een vernevelingsinstallatie. Daarnaast worden er doorlopend luchtmetingen gedaan op het terrein bij de graaflocaties en bij het hek. Een veiligheidskundige en milieukundige begeleiden de werkzaamheden.De bereikbaarheid voor bewoners, winkeliers en winkelend publiek blijft zoals deze nu is. Wel moet rekening gehouden worden met meer vrachtwagenbewegingen tussen 07.00 en 19.00 uur. De aannemer stelt alles in het werk om eventuele stremmingen tot een minimum te beperken.Gebr. Van Kessel, dat in opdracht van VolkerWessels de bodemsanering uitvoert, heeft mogelijke vragen en antwoorden opgesteld. Deze zijn in te zien op www.tiel.nl op de projectpagina Westluidense Poort. Gelderland telde 31 vervuilde gasfabrieksterreinen. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NUON en 25 betrokken gemeenten heeft de provincie de gasfabrieklocaties aangepakt. Het Tielse gasterrein is het laatste terrein dat gesaneerd wordt.