• Ab Donker

Saneringsplan na brand varkensbedrijf goedgekeurd

ERICHEM De eigenaar van de varkenshouderij aan de Burensewal in Erichem kan aan de slag met de sanering. De sanering is nodig nadat er afgelopen donderdag een grote brand woedde. Het plan van aanpak is op hoofdlijnen goedgekeurd. Op detail moet dit nog uitgewerkt worden. De totale sanering gaat naar verwachting acht weken duren. Aan het opruimen van de kadavers wordt hoge prioriteit gegeven. Verwacht wordt dat deze na vier weken allemaal naar het verwerkingsbedrijf zijn afgevoerd. Zo mogelijk worden er maatregelen getroffen die versnelling mogelijk maken.

Indien technisch mogelijk worden er zoveel mogelijk geurbeperkende maatregelen getroffen. De saneerder zal de kadavers als chemisch afval verwijderen. Dat betekent dat deze worden afgevoerd in zakken die in vloeistofdichte containers worden geplaatst.

Transporten

Tijdens de saneringswerkzaamheden zal er sprake zijn van een toegenomen verkeersintensiteit. De gemeente zal de route aanwijzen vanaf Burensewal 3 naar de oprit van de snelweg A15 en omgekeerd. Op deel van de route komt een stopverbod en een deel wordt eenrichtingsverkeer. De direct aanwonenden worden hierover geïnformeerd door gemeente per brief. De vrachtwagens komen in principe niet op het besmette terrein, indien dit wel nodig is worden de wagenwielen gereinigd.

Aanvang en duur werkzaamheden

Vandaag, op 2 augustus, start de sanering met voorbereidende werkzaamheden. Het afvoeren van kadavers gebeurt met de grootste spoed. Dit heeft ook prioriteit. Maar er moet ook rekening gehouden worden met de veiligheid van het personeel. Verwacht wordt dat alle kadavers na vier weken afgevoerd zijn naar het verwerkingsbedrijf. De totale sanering kan acht weken duren. Er worden maatregelen genomen om verspreiden van asbestdeeltjes te voorkomen door het nathouden van materiaal.

Bluswater

De sloot waarin veel bluswater terecht is gekomen is reeds afgedamd, zodat eventuele verontreinigen zich niet via het slotenstelsel verder kunnen verplaatsen. Dit water wordt ook afgevoerd of ter plaatse gezuiverd van asbest. Indien de capaciteit van de afgedamde sloot te weinig is, wordt er met het Waterschap afspraken gemaakt hoe dit op te lossen.

Het bedrijf dat de sanering in opdracht van de eigenaar gaat uitvoeren is ERVÉ bv te Stramproy. Dit bedrijf is gecertificeerd voor al het werk. Dit bedrijf gaat eerst een terreininrichtingsplan en werkplan maken dat door de ODRivierenland en het Waterschap moet worden goedgekeurd. De materialen worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. 

Tijdens de werkzaamheden vindt dagelijks overleg plaats tussen de eigenaar en de toezichthoudende instanties en de uitvoerder over de voortgang van de werkzaamheden. Waar mogelijk worden werkzaamheden bespoedigd. Na het beëindigen van de opruimingswerkzaamheden wordt het terrein en de omgeving gecontroleerd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de informatievoorziening.

Label:

Knorhof