• gemeente Tiel

Stap terug in proces voor locatie Anders Wonen in Tiel

TIEL Burgemeester en wethouders hebben besloten een stap terug te doen in het proces om een locatie voor Anders Wonen in te richten aan de Reuchlinlaan. Aanleiding voor dit besluit zijn de zorgen en vragen die bewoners uiten én de belangen van de inwoners die tot de doelgroep van Anders Wonen behoren.

Het college merkt dat er veel onduidelijkheden zijn over Anders Wonen en over de manier waarop er met elkaar de onderste trede van de woonladder uit de door raad vastgestelde woonvisie wordt ingevuld. Het college vindt het belangrijk om hierover verder in gesprek te gaan. Daarom gaat het college een Tiel-brede begeleidingsgroep oprichten om zo te komen tot de realisatie van een woonvorm Anders Wonen in Tiel. Ook wordt samen met de begeleidingsgroep naar het afwegingskader gekeken. Daarnaast wordt besproken hoe de communicatie en informatieverstrekking vorm gegeven wordt. De begeleidingsgroep bestaat uit (een vertegenwoordiging van) inwoners, vertegenwoordigers van de doelgroep en andere partners in de stad.

Het streven is om voor 1 oktober op basis van dit proces en in samenspraak met de raad duidelijkheid te hebben over hoe Anders Wonen gerealiseerd gaat worden.

OVER ANDERS WONEN Anders Wonen is bestemd voor Tielse inwoners die op dit moment, als gevolg van hun eigenschappen en beperking (overlastgevend (vaak onbewust), anti-sociaal gedrag door een psychiatrische of verstandelijke beperking) niet in een woning in een woonwijk of een (bestaande) beschermde woonvorm kunnen wonen. Een deel van de doelgroep is dakloos of dreigt dat te worden. Anders Wonen draagt bij aan het tot rust komen en werken aan een mogelijke terugkeer naar een woonwijk met begeleiding of een beschermde woonvorm. Het bieden van goede huisvesting in een prikkelarme omgeving met Anders Wonen vermindert overlast in woonwijken.