• Skyline van Tiel.

    Esther Coumans

Tiel weer veiliger in 2018

TIEL Tiel is in 2018 een stuk veiliger geworden. Dit laten de veiligheidscijfers zien. Zo neemt het aantal inbraken sterk af, zijn er minder mensen slachtoffer van zakkenrollers en straatroof. Ook het aantal meldingen jeugdoverlast is flink afgenomen: In 2017 waren 353 aangiften, in 2018 was dit aantal 203. Wel zien we in 2018 een lichte stijging van het aantal inbraken in schuurtjes, zedenmisdrijven en overlast gerelateerd aan alcohol en drugs.

De laatste jaren zijn er mooie resultaten geboekt. Het totaal aantal misdrijven, en in het bijzonder het aantal woninginbraken, is fors gedaald. In 2012 hadden waren er 576 (pogingen tot) inbraken. In 2018 is dit gedaald met 83%: er is 95 keer aangifte gedaan. Ook bij de meeste vermogens- en geweldsdelicten is er een forse daling te zien.

SAMEN MET PARTNERS EN INWONERS ,,De aanpak van overlast en criminaliteit kunnen we als gemeente niet alleen. We werken daarvoor samen met veel partners, zoals politie en handhavers van de Avri. Maar ook onze inwoners spelen een belangrijke rol." Mooie voorbeelden hiervan zijn de 33 buurtpreventieprojecten. Hierin zijn inwoners actief en enthousiast bezig met het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Ook het opzetten van WhatsApp groepen, de app 'Waak samen' en de deelname aan Burgernet zijn mooie voorbeelden daarvan.

In 2019 blijft de gemeente alert op signalen van polarisering en radicalisering. Vorig jaar hebben ze een stevige stap gezet in de aanpak van de problematiek rond arbeidsmigranten. Hiermee gaan ze in 2019 onverminderd verder. Daarnaast is dit jaar de aanpak van ernstige criminaliteit, problematiek kwetsbare personen (jeugd en verwarde personen), de verbinding van zorg en veiligheid en ondermijning belangrijke prioriteiten.