• Gemeente Buren

Verkeersmaatregelen rondom de Knorhof

ERICHEM Dinsdag 2 augustus is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van het puin en de kadavers van de brand van de varkensboerderij Knorhof aan de Burensewal in Erichem.

Het puin en de kadavers zijn besmet met asbest dat is vrijgekomen tijdens de brand. Dat betekent dat het puin en de kadavers door een speciaal bedrijf worden gesaneerd. Het afvoeren van de kadavers gebeurt met de grootste spoed. Dit heeft prioriteit. Verwacht wordt dat alle kadavers na vier weken afgevoerd zijn naar het verwerkingsbedrijf.

Indien technisch mogelijk worden er zoveel mogelijk geurbeperkende maatregelen getroffen. De saneerder zal de kadavers als chemisch afval verwijderen. Dat betekent dat deze worden afgevoerd in zakken die in vloeistofdichte containers worden geplaatst. Indien nodig worden ook de wielen van de vrachtwagens op het terrein van de varkensboerderij schoongemaakt. Hiermee voorkomen ze, dat de route die de vrachtwagens afleggen wordt besmet met asbestdeeltjes.

Route vrachtwagens

Op bijgaande kaart (hierboven) is te zien, welke route de vrachtwagens afleggen. Vanaf de A15 (afslag 32, Tiel West) rijden zij via de Provincialeweg, waar zij linksaf slaan naar de Lutterveldsestraat. Vervolgens rijden zij via de Twee

Sluizen en de Erichemsewal naar de varkensboerderij aan de Burensewal. Hier worden de vrachtwagens geladen en schoongemaakt. Zij verlaten het terrein door links de Erichemsewal op te rijden en aan het einde hiervan rechtsaf

via de Tielseweg en de Provincialeweg weer de A15 op te gaan.

De vrachtwagens rijden de route dus in één richting. Op deze manier proberen we de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor wordt de Lutterveldsestraat vanaf de Molensteeg éénrichtingsverkeer. Op het gedeelte van de Erichemsewal tussen de Twee Sluizen en de Mierlingsestraat geldt een stopverbod. Dit om te voorkomen dat mensen hier stoppen, bijvoorbeeld om foto's te maken. Het gedeelte Burensewal-Mierlingsestraat blijft tijdens het opruimen afgesloten. De politie zal er op toezien dat dit wordt nageleefd.

Tijdens het opruimen kunnen omwonenden last hebben van stank en van het vrachtverkeer. Met deze maatregelen proberen ze de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wie vragen heeft over het opruimen, deze maatregelen of over de vergunningverlening kan contact opnemen met het provincieloket via 026 - 359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl.

Label:

Knorhof