• alle leerlingen van De Bataaf in het groen

Voorstel huisvesting basisschool Bataaf en kind- en wijkcentrum in Passewaaij

TIEL Het college van burgemeester en wethouders van Tiel stelt de gemeenteraad voor om permanente huisvesting te realiseren voor basisschool De Bataaf op de voormalige MFC-locatie in Passewaaij buurt 7. In het nieuw te bouwen gebouw komen ook ruimtes voor activiteiten voor en van de wijkvereniging, sport en overige op kinderen gerichte voorzieningen.

Het voorstel van het college is een uitwerking van de vastgestelde notitie 'Brede school / Integraal Kindcentrum Passewaaij Tiel'. Een Integraal Kindcentrum is een voorziening waarin onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Door daarnaast ook ruimte te scheppen voor activiteiten van en door de wijkvereniging en het integreren van een nieuwe gymzaal worden ook voorzieningen voor de wijk gerealiseerd. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september 2016 een besluit over onder andere de benodigde budgetten.

Afstemming met de buurt

De uitwerking van het plan zal niet alleen met de betrokken partijen, maar ook met de omwonenden worden opgepakt om zo onder andere samen te werken aan een goede inpassing van het gebouw in de wijk. Na de zomervakantie (en na een positief besluit van de gemeenteraad) is er een bijeenkomst om te bespreken hoe het proces het beste vorm kan krijgen.