• 5257252_dst33 skyline tiel01.jpg

    Esther Coumans

Woonvisie Wonen in de Fruitstad samengesteld

TIEL De raad heeft de Woonvisie „Wonen in de Fruitstad" vastgesteld. Later dit jaar volgt een concreet uitvoeringsplan.

door Wim Timmermans

„Complimenten voor ambtenaren en college." Dat was de teneur van de reactie van de raadsleden op de Woonvisie. Met alle betrokken partijen, zoals de woningcorporaties, is overlegd. Het stuk is dan ook de basis voor afspraken met de woningbouwcorporaties. En is gericht op een beter woon- en leefklimaat met aandacht voor bestaande en nieuwe bewoners.

Arjen Sijpkes (CDA): „investeren in woningbouw is investeren in leefbaarheid. Er komen kansen voor ondernemerschap, onderwijs en sport." Elisa Derksen (VVD): „De VVD vraagt al lang om minder appartementen en meer vrije kavels. En startersleningen." Kamiel Gulikers (PvdA) brak een lans voor scheefwoners: „Ze hebben vaak geen keuze. Ze zijn te rijk voor huurwoningen en te arm voor een koopwoning." Maureen Klijn (GL) diende mede namens PT en Kleurrijk een motie in. Ze vroegen om een actiever beleid gericht op alternatieve, duurzame en gemeenschappelijke woonvormen. Zoals tiny houses, flexibel wonen, broedplaatsen en combinaties van wonen en zorg. Klijn: „zo kun je ouderen, hoogopgeleide en draagkrachtige mensen aantrekken. Mensen met ideeën." Ze verwees naar de nieuwe wind die in de provincie waait: „De provincie steunt dit actief. Er zijn en komen regelingen om dit te stimuleren." De drie partijen verzochten het college de woonvisie uit te breiden met een paragraaf over alternatieve woonvormen. Maar het college was minder enthousiast. Wethouder Marcel Melissen (VVD): „Het college snapt dat er ruimte moet zijn voor alternatieve woonvormen. Maar moet je het actief doen? Daar hebben we de mensen niet voor. Of gaan we er op in als er initiatieven komen? Dat willen we wel."

Peter Elferink (PT) stelde voor om de ambitie bij projectontwikkelaars neer te leggen. Maar ook daar kon Melissen niet in mee: „ze bezitten de grond. Als wij zeggen dat het moet, betekent dat voor hen een verlies aan opbrengsten en extra inspanningen. Dan willen ze financiële compensatie. Dat kost ons geld en dat hebben we niet." De motie werd aangehouden.