• ANP Foto - Robin Utrecht

Reacties politieke partijen op stellingen

TIEL Wat is voor jouw partij het speerpunt geweest voor het sportbeleid en hoe is de gemeente daar mee omgegaan volgens jullie? In de papieren editie van 14 februari is de reactie van de VVD niet meegekomen in de krant. Onze excuses hiervoor. Hieronder de volledige antwoorden van de politieke partijen op de stelling van het sportbeleid in Tiel. En de politieke partijen in Buren reageren op het thema participatie.

VVD VVD vindt het belangrijk dat Tiel over goede sportmogelijkheden zoals een zwembad, hockey-, rugby- en voetbalvelden, wielerbaan beschikt.

CDA Bevorderen sportbeoefening voor alle Tielenaren, betaalbare en reële tarieven, sportaccommodaties en voorzieningen op een goed kwalitatief niveau houden, opties onderzoeken voor vernieuwing/vervanging zwembad. Volgens het CDA zijn hier goede en concrete stappen in gezet.

GroenLinks De gemeente zorgt voor goede en betaalbare sportvelden, zwembaden en sporthallen wat voor iedereen toegankelijk moet zijn, daarvoor is subsidie van de breedtesport vaak noodzakelijk.

PvdA Samen werken aan sport betekend dat iedereen kan sporten, ongeacht inkomen of achtergrond, en dat sportverenigingen samen met de gemeente werken aan een sport- en accommodatiebeleid waarin verenigingen ook zelf keuzes (hebben) kunnen maken.

PvdB Sport en bewegen is goed voor lichaam en geest en daar moet de Gemeente Tiel niet op bezuinigen, sterker nog, investeren in sport loont omdat je investeert in de jeugd, in integratie en in het samenbrengen van inwoners en dat kan door het faciliteren van sportverenigingen met een goed accommodatiebeleid waarin, wat de Partij van de Burgers betreft, ook een nieuw zwembad mét vertier staat.

CU Wij hebben er erg hard aan getrokken om een kunstgrasveld te realiseren voor de voetbalvereniging in Wadenoijen, dit is ons uiteindelijk gelukt.

D66 Speerpunt was het verwezenlijken van de Wielerbaan. Het college heeft dit opgepakt en samen met een inwonersinitiatief uitgewerkt.

BUREN Hoe belangrijk vindt u het thema participatie?

D66 Participeren betekent actief deelnemen van onze inwoners en daar zijn wij als D66 heel erg vóór! Participatie is geen wettelijke verplichting maar een werkwijze. Inwoners willen dit ook steeds meer….alleen dit is al een reden om meer gebruik te gaan maken van participatie..D66 vindt het belangrijk dat bewoners meedenken en meepraten. Zo worden zij betrokken bij wat er in Buren gebeurd. Dit kan 'ouderwets' via bv. informatieavonden en/of 'modern' door gebruik te maken van bv. Sociale Media.

VVD De kracht zit in onze inwoners. Er zijn veel ideeën bij onze inwoners, de VVD vindt dat de gemeente deze initiatieven moet faciliteren.

PvdD Iedereen die dat kan moet meedoen in de maatschappij waarbij vrijwilligerswerk gelijkgesteld moet worden aan regulier werk. Mensen voor wie dat lichamelijk of geestelijk niet mogelijk is moeten worden vrijgesteld. Goede scholing en ondersteuning voor laaggeletterdheid, vluchtelingen en mensen met beperkingen is essentieel.

GB Heel belangrijk. Binnen de gemeente Buren zijn er veel inwonersinitiatieven en dat inwoners een belangrijke rol spelen binnen de gemeentelijke besluitvorming is gelukkig niets nieuws meer. Wij vinden dat de gemeente nog veel meer open moet staan voor initiatieven vanuit de verschillende kernen. De gemeente moet zich verder ontwikkelen om dit soort initiatieven te faciliteren en te ondersteunen. Wij willen daarom een leefbaarheidsbudget in het leven roepen om verschillende initiatieven te kunnen steunen en waar desgewenst een beroep op kan worden gedaan. Wij stellen voor dat inwoners zelf mee kunnen stemmen over welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen. Inwoners moeten veel vaker naar hun mening worden gevraagd wanneer de gemeente grote en/of kleine besluiten neemt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van enquêtes en/of referenda.

PvdA Voor de PvdA is meer invloed van inwoners één van de belangrijkste speerpunten de komende raadsperiode. De gemeente moet in gesprek gaan met inwoners en bekijken hoe initiatieven kunnen worden ondersteund.

PCG Het thema participatie is goed om de belanghebbende burgers er bij te betrekken om zo in het besluit mee te nemen in de overweging. Hoor en wederhoor is belangrijk.

Het CDA heeft geen reactie gegeven.