• Leefbare en vitale kernen voor jong en oud.

    Neeltje van Triest

Solide en initiatiefrijk welzijnswerk

BUREN In de weken voorafgaand aan de gemeentelijke verkiezingen kijken we met maatschappelijke organisaties, verenigingen en politiek vooruit naar maart 2018. Deze week is het thema zorg aan de beurt, met nadruk op het functioneren van de vrijwilliger. Welzijn Rivierstroom heeft alle politieke partijen een uitgebreide brief met aandachtspunten toegezonden. De Stad Buren citeert uit dit schrijven.

door Neeltje van Triest

Hoe denkt u over de verzelfstandiging van de zorg zoals deze nu functioneert?

Een analyse van de nationale ombudsman over de participatiesamenleving en recent onderzoek naar het moeizaam functioneren van de WMO in de praktijk, bevestigt dat investeren en ondersteunen van burgerinitiatieven vanuit professionele organisatie op lokaal niveau nodig is. Zo wordt bijgedragen aan meer zorgzame en vitale gemeenschappen op dorps- of kernniveau. Want de individualisering en de noodzaak voor veel gezinnen om allebei te moeten werken om rond te komen, zijn aspecten die zorg en betrokkenheid op elkaar minder vanzelfsprekend maken

Kunnen vrijwilligers hun taken goed in blijven vullen?

Er zijn grenzen aan het zelforganiserend vermogen van kwetsbare inwoners en de vaak overbelaste netwerken om hen heen. Vaak is er al sprake van ondersteuning en zelforganisatie, maar raken deze privénetwerkjes overbelast of overvraagt, als de omgeving nog een groter beroep op ze doet. Ook verenigingen en kerken organiseren veel, maar ook hier is het steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Ondersteuning van inwoners en het slim combineren van activiteiten is noodzakelijk.

Wat kan beter voor de komende periode?

Voor leefbare en vitale kernen zijn investeringen nodig. Dat vraagt naast de gangbare individuele hulp om collectieve initiatieven. Die zorgen voor de noodzakelijke verbinding en hebben een preventief karakter. Hierdoor kunnen duurdere zorgkosten voorkomen worden.

Waar staat Welzijn Rivierstroom over vier jaar?

Onze ambities zijn groter dan de huidige bandbreedte van onze opdracht. Wij willen bewonersinitiatieven op vele fronten ondersteunen en kijken dan het individu. We gaan voor effectieve en duurzame collectieve oplossingen. We zien door de niet realistische uitgangspunten van de participatiesamenleving ook veel leemten die we graag in willen vullen.

Waar dienen de raadsleden komende periode op te letten?

Florerend vrijwilligerswerk als ruggengraat voor vitale dorpsgemeenschappen en persoonlijke ontplooiing. Het ontwikkelen en stimuleren van een preventief gezondheidsbeleid. Het zich meer thuis laten voelen van statushouders in hun nieuwe leefomgeving. Bijdragen door middel van samenlevingsopbouwwerk aan trotse en actieve dorpsgemeenschappen. Vergroten van betrokkenheid van burgers bij beleid dat hen aangaat. Samenwerking tussen burgerinitiatieven en gemeente. Een actief speelruimtebeleid. Het betrekken van kwetsbare doelgroepen bij de samenleving. Werken aan aantrekkelijk kernen en bevordering van een gezondere leefstijl.